KUSHTET E PËRDORIMIT

Enterprise Rent-A-Car
Kushtet e Përdorimit të Faqes së Internetit ose Aplikacionit Mobil
I Përditësuar Së Fundi: Korrik 2022


INTRODUKSION

Albania Car Rentals ofron këtë Faqe të Internetit ("Site") në dobi të bashkëpunëtorëve të saj dhe licensuarit/franchizave të tyre që operojnë sistemet e Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental dhe Alamo Rent A Car ("Ne", "Yni" ose "Ne"). Është në përdorim tuaj, në përputhje me këto Kushte të Përdorimit dhe të gjitha ligjet dhe rregullat e zbatueshme. Ju lutemi lexoni këto Kushte të Përdorimit me kujdes. Duke hyrë dhe/ose përdorur Sitin, pranoni dhe pajtoheni plotësisht dhe pa kushte të këtyre Kushteve të Përdorimit. Nëse nuk pajtoheni me to, ju lutemi mos vizitoni ose përdorni Sitin. Ne rezervojmë të drejtën për të rishikuar këto Kushte të Përdorimit, kështu që ju lutemi të kontrolloni periodikisht për ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm i Sitit pas postimit të ndonjë ndryshimi në këto Kushte të Përdorimit përbën pranimin tuaj të atyre ndryshimeve. Përditësimet do të shënohen me një datë më të re të Përditësuar Së Fundi në krye të kësaj faqeje.

PËRDORIMI I SITIT

Ne mbajmë Faqen e Internetit për përdorim tuaj personal jo-tregtar. Përdorimi juaj i Faqes për çfarëdo qëllimi tjetër është i lejueshëm vetëm me miratimin e shprehur paraprak të shkruar nga Ne. Pa kufizuar të tjera, ju nuk mund të: (1) përdorni Sitin në mënyrë tregtare, duke përfshirë shpërndarjen, transmetimin ose publikimin e Sitit ose cilësdo pjesë të tij; (2) ndërhyrni në përdorimin e të tjerëve të Sitit; (3) dëmtim i operimit të Sitit ose ndërhyrja apo ndërprerja e serverëve ose rrjetëve të lidhura me të; (4) ndërhyrja në të drejtat tona të pronës intelektuale; (5) përdorim i Sitit për qëllime të paligjshme; (6) "frame" ose ndryshe "co-brand" Sitin ose cilësdo pjesë të tij; ose (7) përdorimi i Sitit për çfarëdo qëllimi të paligjshëm. Ne rezervojmë të drejtën në dispozicionin tonë të vetëm për t'u menduar ose kufizuar përdorimin tuaj të Sitit, pa njoftim, për çdo arsye ose asnjë arsye, dhe pa përgjegjësi për ju ose çdo palë të tretë. Në këtë rast, mund t'ju informojmë furnizuesin tuaj të shërbimeve të internetit mbi aktivitetet tuaja dhe të ndërmarrim veprimet ligjore e përshtatshme.

MODIFIKIMET E SITIT

Ne rezervojmë të drejtën, në dispozicionin tonë të vetëm, të modifikojmë, pezullojmë, ose ndërprisim çdo pjesë të Sitit në çdo kohë, pa njoftim ose përgjegjësi për ju ose ndonjë palë të tretë. Gjithashtu, ne rezervojmë të drejtën, në dispozicionin tonë të vetëm, të vendosim kufizime në disa veçori dhe shërbime.

POLITIKA E PRIVATËSISË

Ne e marrim seriozisht privatësinë tuaj. Çdo informacion i dorëzuar ose i mbledhur përmes Sitit është nën një Politikë Privatësie të Ynë, kushtet e të cilës janë përfshirë në këto Kushte Përdorimi.

LIDHJE ME SITET E TJERA

Siti mund të përfshijë lidhje me faqet e internetit të treta. Ne nuk kontrollojmë dhe nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen ose politikat e privatësisë të çdo faqeje të lidhur, dhe përfshirja e çdo lidhje në Siten nuk implikon miratimin tonë të saj.

REZERVIME DHE TRANSAKSIONE

Te gjitha kërkesat për rezervim të bëra përmes Sitit janë nën kushtin tonë të pranueshëm, i cili është në dispozicionin tonë të vetëm. Nëse nuk zgjidhni një opsion parapagesë (në qoftë se është i disponueshëm), ose ju ose ne mund të anulojmë çdo rezervim, pavarësisht nëse rezervimi është konfirmuar, për çdo arsye ose pa arsye, në dispozicionin tuaj ose ynë të vetëm, dhe pa përgjegjësi për palën tjetër. Klikoni këtu për kushtet dhe kushtet e pagesës së menjëhershme kur janë të disponueshme. Kontratat e qirave midis nesh dhe përdoruesve të Sitit lidhen ekskluzivisht në vendet e degëve të nesh dhe bashkëpunëtorëve të tyre të licencuar.

KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE

Ju pajtoheni që çdo njoftim, marrëveshje, zbulim apo komunikim tjetër që ne ju dërgojmë elektronikisht do të përmbushë çdo kërkesë ligjore të komunikimit, duke përfshirë që këto komunikime duhet të jenë në shkrim.

PRONA INTELEKTUALE

Përmbajtja, struktura dhe plani i këtij Siti, si dhe kodi i programit ("Përmbajtja") janë pronë e Ynë. Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale (p.sh. marka dhe të drejtat autoriale, të drejtat e bazës së të dhënave) janë të pronës së Enterprise Holdings, Inc. ("EHI") ose Vanguard Trademark Holdings, USA, LLC ("Vanguard"), të dy bashkëpunëtorë të Ynë dhe janë të mbrojtura nga ligji. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ju mund të printoni një kopje të Përmbajtjes në kompjuterin tuaj vetëm për përdorim personal, jo-tregtar në shtëpi, në kusht që nuk hiqni ndonjë njoftim të drejtave autoriale, markave tregtare ose të tjera nga Përmbajtja. Çdo përdorim tjetër i Përmbajtjes është ndaluar me prerje, nëse nuk keni lejen tonë paraprake të shkruar. Siti mund të përmbajë gjithashtu përmbajtje që është pronë e palëve të treta, përfshirë reklamuesit tanë. Ju mund të përdorni këtë përmbajtje të palës së tretë vetëm nëse është miratuar shprehimisht nga pronari i aplikueshëm. Të gjitha kërkesat për leje për të rithëne ose për përdorim tjetër të Përmbajtjes duhet t'i drejtohen Menaxherit të Pronës Intelektuale, Leje Rithëne Copyright, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 ose nicadmin@enterprise.com.
Ne nuk garantojmë që përdorimi juaj i materialeve të shfaqura në ose të lidhura me Siten nuk do të shkelë të drejtat e palëve të treta.

PRETENDIME PËR KËRKESAT E AUTORËVE

Nëse besoni se materialet e postuara në Sit shkelin të drejtat tuaja të pronës intelektuale, ju lutemi na kontaktoni në Menaxherin e Pronës Intelektuale, Pyetje mbi Pronën Intelektuale, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 ose nicadmin@enterprise.com. Ju lutemi të përfshini: (1) një nënshkrim elektronik ose fizik

PRONESIA INTELEKTUALE

ENTERPRISE, logotipa "e", WWW.ENTERPRISE.COM, ENTERPRISE.COM, WE’LL PICK YOU UP, ARMS, ECARS, MONTH OR MORE, CORPORATE CLASS, EVERYDAY SALE janë pjesë e familjes së markave tregtare dhe shërbimeve të deklaruara nga EHI (ky nuk është një listë e plotë e markave dhe shërbimeve të EHI). Alamo, Alamo Rent A Car, National, National Car Rental, "Drive Happy" dhe dizajni i flamurit janë pjesë e familjes së markave tregtare dhe shërbimeve të deklaruara nga Vanguard (ky nuk është një listë e plotë e markave dhe shërbimeve të Vanguard). Markat tregtare dhe shërbimet e deklaruara me simbolin "®" janë regjistruar në Zyren e Patentave dhe Markave tregtare të Shteteve të Bashkuara dhe në shumë vende të tjera të huaja. Markat tregtare dhe shërbimet e tjera që i përkasin EHI ose Vanguard mund të jenë të deklaruara me simbolet "SM" ose "TM". Markat tregtare dhe shërbimet tona nuk mund të përdoren në lidhje me çdo produkt ose shërbim pa lejen tonë paraprake të shkruar. Të gjitha markat, markat tregtare dhe emrat që nuk janë pronë e EHI ose Vanguard dhe që shfaqen në Sit janë pronë e pronarëve të tyre të përkohshëm, që mund të jenë ose jo të lidhur, të lidhur ose të miratuara nga Ne.
Ne ose kompanitë tona të lidhura kanë një numër të aplikacioneve të patenteve në pritje, si në SHBA ashtu edhe në vende të tjera, që mbulojnë aspekte të ndryshme të këtij Siti, dhe përdoruesit paralajmërohen të mos kopjojnë, adoptojnë, përdorin ose marrin ndonjë teknikë, operacione menue, ose aspekte ose veçori funksionale tjera, pasi kjo mund të çojë në përgjegjësi për shkeljen e patentesë.

PËRDORIMI I INFORMACIONIT TË DORËZUAR

Ju pajtoheni se Ne kemi të drejtë të përdorim çdo koment, informacion apo ide të përfshirë në çdo komunikim që mund të na dërgoni, pa pagesë, njohje ose pagesë për ju, për çdo qëllim, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, zhvillimin, prodhimin dhe marketingun e produkteve dhe shërbimeve dhe krijimin, modifikimin ose përmirësimin e Sitit ose produkteve ose shërbimeve tjera.

ASNJË GARANCI

Ndërsa përdorim përpjekjet tona më të mira për të mbajtur saktësinë dhe besueshmërinë e Sitit, ne nuk garantojmë ose paraqesim se ai do të funksionojë gjithmonë ose do të jetë pa gabime. Ne nuk marrim përgjegjësi ose përgjegjësi për gabimet ose mospërputhjet në Sit ose për problemet me operimin e tij. Hyrja dhe përdorimi juaj i Sitit janë në rrezikun tuaj të vet. Pa kufizuar paragrafin e mësipërm, SITI, PËRMBLEDHJA E TIJ DHE ÇDO PRODUKT OSE SHËRBIM I OFRUAR PËRMES TIJ OFROHET "SI ËSHTË" DHE "SI I DISPONUESHËM", PA ASNJË GARANCI. JEPOJNE OSE IMPLIKOJNE, DUKE PËRFSHIRË, POR PA U KUFIZUAR NË, GARANCITË IMPLIKUAR TË MËRKURESUESHMËRISË, PËRSHTATJES PËR NJË QËLLIM TË CAKTAR, TITULLI DHE MOSPËRPUTHJA. Disa jurisdikcione nuk lejojnë përjashtimin e disa garancive, kështu që e mësipërme nuk mund të aplikohet për ju.

KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

NË ASNJË RAST NE, KOMPANITË TONA TË LIDHURA, DHE SECILA NGA KOMPAÑITË TONA, DREJTORËT, ZYRTARËT, PUNONJËSIT DHE AGJENTËT E TYRE NUK DO TË JENË PËRGJEGJËS PËR ÇDO DËMTIM DIREKT, INDIREKT, RASTËSISHËM, TË VEÇANTË, PASUES OSE DËNIMORE QË DALIN NGA OSE NË LIDHJE ME HYRJEN, PËRDORIMIN OSE PAAFSHËSJEN TUAJ NË SIT, ÇDO INFORMACION OFRUAR NGA SITI OSE ÇDO TRANSAKSION QË HYNË NË SIT.
Asnjë gjë në këto Kushte Përdorimi nuk përjashton ose kufizon të drejtat tuaja ligjore. Në veçanti, asgjë në këto Kushte Përdorimi nuk përjashton ose kufizon përgjegjësinë tonë për vdekje ose lëndime personale shkaktuar nga pakujdesia jonë, për mashtrim ose për përfaqësim të rremë të mashtrueshëm ose për shkelje të ndonjë garancie të nënkuptuar që nuk mund të përjashtohet nga ligji.

MBROJTJA

Ju pajtoheni të mbroheni dhe të mbani Ne dhe kompanitë tona të lidhura dhe secilin prej drejtuesve, zyrtarëve, punonjësve dhe agjentëve të tyre të pashkaktuar nga çdo pretendim apo shkak i njëjtit veprim nga ana e një partie të tretë, duke përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve dhe kostot, që dalin drejtpërdrejtë ose ndirectly, në pjesë të tërë ose në pjesë, nga hyrja ose përdorimi juaj i Sitit ose shkelja juaj e ndonjë ligji ose të drejtave të një personi.

PRETENDIME

Këto Kushte Përdorimi janë nën juridiksionin dhe janë interpretuar në përputhje me ligjet e Anglisë. Çdo veprim për të zbatuar këto Kushte Përdorimi mund të sjellë në juridiksionin tuaj ose në gjykatat e tjera që kanë juridiksion për të dëgjuar çështjet e tilla. Përveç kur është e ndaluar, ju pajtoheni që çdo dhe të gjitha mosmarrëveshjet, pretendimet dhe shkaqet e veprimit, drejtpërdrejta ose indirekt, që dalin nga ose në lidhje me Sitin, duhet të zgjidhen individualisht. Çdo pretendim ose shkak i veprimit që mund të keni në lidhje me Sitin duhet të fillohet brenda një (1) viti pasi pretendimi ose shkaq i veprimit lind, pavarësisht nga çdo ligj në kundërshtim. Ne nuk marrim pjesë në procedurat alternative për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

TE PERGJITHSHME

Nëse ndonjë kusht i këtyre Kushteve të Përdorimit shpallet i pavlefshëm ose i pavlefshëm për zbatim, ai do të interpretohet në përputhje me ligjin të vlefshëm, dhe kushtet e mbetura do të zbatohen. Kryet e seksioneve janë vetëm për qëllime referimi dhe nuk definohen, kufizojnë, interpretojnë ose përshkruajnë në ndonjë mënyrë shtrirjen e një seksioni të tillë. Moszbatimi ynë i ndonjë kushti të këtyre Kushteve të Përdorimit nuk do të konsiderohet si një heqje dorë nga ky apo ndonjë kusht tjetër. Këto Kushte të Përdorimit vendosin marrëveshjen e tërë mes jush dhe Nesh në lidhje me përdorimin tuaj të Sitit.

KONTAKTONI NË

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këto Kushte Përdorimi, ju lutemi kontaktoni në +382 673 38833.